Rehber

İRAP HAZIRLAMA SÜRECİ

Hazırlık

İl Üst Düzey Bilgilendirme Toplantısı
İl Kapasite- Mevcut Durum Analizi
İl Müdürlükleri Teknik Personel Toplantısı
Tehlike ve Risk Haritaları ile Risklerin Belirlenmesi

Çalıştaylar

1.Çalıştay – Risk Değerlendirme Çalıştayı
Risk Değerlendirme Sonuçları
2. Çalıştay – Risk Azaltma Amaç-Hedef ve Eylemlerinin Belirlenmesi
Hedef ve Eylemlerin Toparlanması ve Önceliklendirilmesi, Taslak Planın oluşturulması, Kurumlarla paylaşılması, görüşler doğrultusunda belgenin son halinin verilmesi ve İzleme Değerlendirme Çalışmalarının tamamlanması gerekmektedir.

İRAP HAZIRLAMA AŞAMALARI

Modül 1
Modül  1. İlin Profili (ilin genel mevcut durumunun ortaya konulması): İlin genel olarak en güncel durumunun ilgili konu başlıklarında ele alındığı gerektiğinde ve düzenli aralıklarla güncellenmesi gereken modüldür.
Modül 2
Modül 2. Risk Değerlendirmesi ve Olası Risk Azaltma Eylemlerinin Dökümü: İldeki tehlike ve risklerin ortaya konulduğu mekânsal olarak ifade edildiği bölümdür. Bu bölüm sonuçlarına göre riskleri azaltılmak adına ortaya konacak eylemlerin neler olabileceği hakkında bir takım fikirleri de beraberinde düşünmeyi gerektirir.
Modül 3
Modül 3. Mevcut Kapasite Analizi: İldeki iç ve dış faktörlerin kapsamlı ve detaylı bir biçimde değerlendirilmesiyle il ilgili riskleri azaltmadaki kapasitenin ortaya çıkarılmasını amaçlar. Bunu da en kullanışlı yöntem olan GZFT (Güçlü-Zayıf Yönler ve Fırsatlar-Tehditler) yönetimiyle yürütür.
Modül 4
Modül 4. Amaç/Hedef Belirleme, Strateji ve Eylemleri (Faaliyetleri) Belirleme, Önceliklendirme ve Programlama: Önceki modüllerin çıktılarından faydalanarak ilin afet risklerini azaltma amacıyla ilin maruz kaldığı tehlikelerden ve zarar görebilirliklerden hareketle ilin mevcut kapasitesinin de farkında olarak temel strateji ve eylemleri ilgili kurumlarla işbirliği halinde önceliklendirme ve programlama konusu bu modülde tariflenecektir. Planın hedefleri, plan faaliyetleri, stratejileri ve göstergeleri, bütçelerinin belirlenmesi gibi başlıklar dikkate alınmaktadır.
Modül 5
Modül 5. İzleme ve Değerlendirme: İRAP taslağının tüm paydaş kurumlarca onaylandıktan sonra eylemleri programlı bir biçimde takip ederek uygulama aşamalarını planda tarif edildiği biçimde değerlendirecek süreci anlatan bölümdür.